[FEILIN嗲囡囡]2017.12.04Vol.118冯木木LRIS[40P]

[FEILIN嗲囡囡]2017.12.04Vol.118冯木木LRIS[40P]

 痞虽虚邪,乃表气入里,寒成热矣。去桂枝者,避其热也;佐姜、枣者,和其营卫也;加连轺、梓皮以泻其热,赤小豆以利其湿,共成治表实发黄之效也。

张锡驹曰∶三日乃少阳主气之期,脉小则病退也。 张璐曰∶大下之后复发汗,先里后表,颠倒差误。

用炙甘草汤,和荣以养阴气为治也。若小便利,则从燥化,必烦渴,宜白虎汤;小便不利,则从湿化,必发黄,宜茵陈蒿汤。

然阳明津液既偏渗于小便,则大肠失其润而大便硬,与肠中热结自是不同,所以旬日不更衣无所苦也。 但满而不痛者,此为痞,柴胡不中与之,宜半夏泻心汤。

程应旄曰∶六经虽分阴阳,而宰之者胃五脏六腑,皆朝宗而禀令焉。若小承气,以三味同煎,不分次第,同一大黄而煎法不同,此可见仲景微和之意也。

又曰∶经中所谓不必悉具者,指或中余证,而少阳经胆腑之主病,未有不悉具而遽可指为少阳病成者。伤寒服汤药,下利不止,心下痞硬,服泻心汤已,复以他药下之,利不止,医以理中与之,利益甚。

Leave a Reply