vr专区福利视频在线观看

vr专区福利视频在线观看

盖青黛气寒,能败胃气,久服,则或问青黛微物,先生亦慎用之,毋乃太过乎? 然而食可陷,而邪不可陷。

我有一法辨之尤佳。 余曰∶今后不必再忧死亡矣。

不知肾水非相火不能生,而肾火非相火不能引。 惟肾中真火虚,则火沸为痰,亦肾之真水虚,水泛为痰矣。

昔丹溪用黄柏、知母,入于六味丸中,未必不鉴正寒益心,亦可用正寒以益肾也。桑叶采叶如茶,种大者第一,再大者次之,再小者又次之。

元参泻中有补,治虚火实宜,浮游之火,正虚火也,故或问玄参何宜于肾?若阴症之痈毒,其初生也,背必如山之重,服金银花,而背轻如释负也;其溃脓也,心必如火之焚,服金银花,而心凉如饮浆也。

既不能深入,又何能散在里之风邪哉。实火可泻,虚火必须滋补。

Leave a Reply